.:SMARTAGE:.
 
 
Hizmetler
Danışmanlık Hizmetlerimiz Hakkında
Risk Yönetimi
Strateji Yönetimi
Kurumsal Performans Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bütünsel Yönetim Sistemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
RFID Sistem Entegrasyon
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Küresel İlkelere Uyum Yönetişimi

Risk Yönetimi

Daha güvenilir bir geleceğe

Hızla değişen ve gittikçe daha karmaşık bir hal alan küresel ekonomi koşulları belirsizliği arttırmaktadır. Kriz dönemleri belirsizliğin kesif olduğu duruma karşı gelir. Kuruluşlar artan belirsizlikle mücadele etme konusunda yeni beceri, araç ve etkin iş çözümlerine sahip olmalıdır. Gelişme ya da değişimin yönü doğru kestirilmeli, başarıya ulaşma yolunda ortaya çıkabilecek riskler öngörülerek, yönetilmelidir. Büyük fırsatlara ulaşabilme yönünde belirlenen güç hedefler yüksek risk alabilme ve bu riskleri en aza indirgeyebilme yeteneğinin güçlendirilmesini gerektirir. Öncü ve başarılı olma, büyük fırsatların ayrılmaz bir parçası olan yüksek dereceli risk alma ve yönetmeye bağlıdır.

 

SmartAge Risk Yönetim Danışmanlık hizmetlerini, müşterilerinin her koşulda başarılarını sürdürmeleri ve paydaşlarına daha fazla değer sunmalarına destek olmak amacıyla yürütür.

Risk Yönetim hizmet paketimizle başlıca hedefimiz, kuruma değer yaratan bir risk yönetim yapısını kurmak ve kurumsallaştırmaktır.

SmartAge, risk yönetim çerçevesi doğrultusunda risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, nicellenmesi ve derecelendirilme ve öncelikli risklerden başlayarak risk azaltma stratejilerinin oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesi, risk önleme planlarının geliştirilmesi faaliyetlerini yürütür.

 

Risk Yönetimi ve Strateji Yönetimi entegre olarak ele alınarak risklerin fırsatlara dönüştürülmesi kurumsallaştırılır. Bunların sonucu olarak iyileştirilmiş iş performansı ve paydaşlara daha fazla değer sağlanır.

 

Kurumsal olarak karşılaşılabilecek risklerin öngörülmesi ve proaktif olarak yönetilmesi için kuruma özel ve etkin bir kurumsal risk yönetim sistemi geliştirilir.

 

5018 sayılı kanuna uymakla yükümlü olan kamu kuruluşları için riske dayalı iç denetim ve kontrol sistemlerinin kurulması konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir.

 

Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri;

 • Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Kurma

 • Kurumsal Risk Profili Çıkarma

 • Kurumsal Risk Analizi ve Değerlendirme

 • Operasyonel Risk Yönetim Sistemi Kurma

 • Operasyonel Risk Yönetim Çerçevesi Geliştirme

 • Risk Odaklı İç Kontrol, Denetim ve Değerlendirme

 • Projelerde Risk Yönetimi Sistemi Kurma

 • Risk Azaltma Strateji ve Eylemlerini Belirleme

 • Kurumsal Risk Alma Kapasitesini Belirleme

 • Kurumsal Risk İştahını Belirleme

 • Kurumsal Risk Toleransını Belirleme

 • Risk Yönetim Planı Hazırlama

 • Risk Önlem Planları (Contingency) Hazırlama

 • Risk Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması

 • Karar Destek Süreçlerine Risk Bilgilerinin Entegrasyonu

 • İş Zekası Çözümleri ve Risk Yönetim Sistemi Entegrasyonu

 • Risk Yönetim Raporlama Sisteminin Kurulması

 • Bütçe Planlama Süreçleri ve Risk Yönetim Sisteminin Entegrasyonu

 • Riske Dayalı Performans Ölçüm Araçlarının Geliştirilmesi

 • Risk Odaklı  Kurum Kültürü Geliştirme

 • Mali ve Finansal Risklerin Değerlendirilmesi

 • Risk Yönetimi Mükemmellik Modelinin Uygulamaya Alınması

 • Tedarikçi Zinciri Risklerinin Değerlendirilmesi

 • Bilgi Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi

 • Çevresel Risklerin Değerlendirilmesi

 • Küresel Risklerin Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • Doğal Afet Risklerine Hazırlık

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi

 • Enerji Risklerinin Değerlendirilmesi ve Enerji Stratejilerinin Geliştirilmesi

 • Petrol ve Gaz Sektörüne Özel Risk Yönetim Çözümleri

 • Sağlık Sektörüne Özel Risk Çözümleri

 • Geleceğe yönelik Tahmin ve Öngörü Yeteneğini Geliştirme

 • Stokastik Risk Analizi

faaliyetlerini içermektedir.

 

 

Kurumsal Risk Yönetimi hizmetlerimizde temel yaklaşımları;

 • Mevcut durum değerlendirme

 • Risk yönetiminin aşamalı olarak geliştirilmesi,

 • Risk yönetiminin önemi ve kurumsallaştırılmasında üst yönetim taahhütünün güçlendirilmesi,

 • Risklerin bütünsel bir yaklaşımla ele alınması,

 • Risklerin sistematik olarak ele alınması,

 • Risklerin sürece dayalı bir yapı ile yönetilmesi,

 • Risk yönetim sisteminin strateji yönetimi, kurumsal performans yönetimi gibi tüm yönetim sistemi ile entegre olarak kurumsallaştırılması,

 • Risk yönetiminin herkesin işinin bir parçası olmasının sağlanması,

 • Risk yönetiminin kurumun proaktiflik yeteneğini güçlendirecek şekilde yapılandırılması,

 • Risk Yönetimine uygun kurum atmosferinin oluşturulması,

 • Risk iştahının belirlenmesi ve kurum çapında yayılımının sağlanması,

Kurumsal Risk Yönetimi hizmetlerimizde temel amaçlarımız;


Müşterilerimizin;

 • Geleceğe hazır olma,

 • Sürdürebilir rekabet gücünü artırma,

 • Doğru ve isabetli karar verme yeteneğini güçlendirme,

 • Bilinçli risk almayı kurumsallaştırma,

 • Paydaşlar arasında dengeli risk paylaşımını sağlama,

 • Her türlü koşulda krize girmeyi önleme,

 • Doğal afetlere ve çevre felaketlerine hazır olma yeteneğini güçlendirme,

 • Bilinçli risk alan ve riskleri yöneten insan yapısını geliştirme,

 • Risklerin doğru ve etkin ölçümünü sağlama,

 • Riske dayalı kontrol ve denetim,

 • Düzenlemelere uygunluğu sağlama

stratejilerinde destek olmaktır.

 

 


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |