.:SMARTAGE:. 
 
 
Anasayfa
Anasayfa
Kurumsal
Danışmanlık Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Ürünler
İş Ortakları

 

 

SmartAgeTM

Kurumsal İş Çözümleri

 

SmartAgeTM Yönetim Teknolojileri ve Danışmanlık Ltd. Şti. kurumsal iş ve mühendislik çözümleri konusunda faaliyet gösteren ulusal bir mühendislik ve danışmanlık firmasıdır.

 Düşünceyi işe katarak akıllı çözümler yaratmak

SmartAgeTM, geleceğe odaklı başarıyı hedefleyen kuruluşlara, verimlilik ve etkinliklerini arttırma, performans mükemmelliğine ulaşmalarında yenilikçi ve etkin kurumsal iş ve mühendislik çözümleri ile destek olmaktadır.

 

“Bilgi çağı olarak adlandırılan son yirmi yılda, bilgi rekabet üstünlüğü kazanmanın temel koşulu iken; yeni ekonomide öncü olma ve geleceğe yönelik akıllı öngörüler geliştirebilme başarılı olmayı sağlayacak temel yeteneklerin başında gelmektedir.  Sezgi gücü, bilimsel yöntem ve tekniklerle desteklenerek derin bilgiye dayalı gelecek öngörüsü geliştirme ile yeni bir değer yaratma yolu ortaya konmaktadır. Bilgi ekonomisi, değişim çağı gibi paradigmalarla yol alan yeni çağı Akıl Çağı olarak adlandırmak yerinde olacaktır."

 

Akıl çağında akıllı iş çözümleri geliştirme ile hizmet sunumunda farklılığını ortaya koymayı ilke edinen SmartAge ismini bu paradigmadan almıştır.

 

 

Kuruluşlar, iş yapış şekillerini etkileyen paradigma değişimlerini yakından takip etmeli ve gerekli değişimleri zamanında yapmalıdır. Paradigma değişiminin temelinde işi daha iyi yapma, maliyetleri azaltma ve ihtiyaçları zamanında karşılama gereksinimi yatmaktadır. Bu yolda geliştirilecek çözümlerde teknolojideki gelişmelerin köklü etkileri olmaktadır. Bu nedenle teknoloji, SmartAge iş çözümlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Faaliyet Alanları:

SmartAge ürün ve hizmetlerini iki temel başlık altında sunmaktadır:

 • Kurumsal İş Çözümleri

  • Danışmanlık

  • Eğitim

  • Ölçme ve Değerlendirme

 • Mühendislik Çözümleri

  • Yazılım Geliştirme

  • Sistem Entegrasyonu

  • RFID Çözümleri

  • Görüntüleme Çözümleri

 Danışmanlık faaliyet alanları:

 • Sistem Geliştrme ve Kurma

 • Yeniden yapılandırma

 • Fizibilite

 • Analiz

 • Kontrol ve Değerlendirme

Kurumsal İş Çözümleri Konuları

 

 • Risk Yönetimi

 • Strateji Yönetimi

 • Öngörü ve Tahmin

 • Performans Yönetimi

 • İş Süreçleri Yönetimi

 • Kalite Yönetimi

 • Bütünsel Yönetim

 • Değer Yönetimi

 • Yalın Yönetim

 • Entellektüel Sermaye Yönetimi

 • Bilgi Yönetimi

 • Bilgi Güvenliği Yönetimi

 • Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

 • Küresel İlkelere Uyumluluk Yönetişimi

 • RFID İş Çözümleri

 • Veri Madenciliği

 

Danışmanlık Hizmetleri

SmartAge, faaliyet alanına giren konularda yönetim sistemi geliştirme ve kurma hizmetleri  sunmaktadır. Danışmanlık hizmetlerinden bazıları:

 • Kurumsal risk yönetimi ve değerlendirme için içerik oluşturma

 • Kurumsal risk profilini çıkarmak ve kurumsal riskleri belirlemek, öngörmek

 • Kurumsal risk yönetim kapasitesini belirlemek,

 • Risk stratejileri ve politikası geliştirmek,

 • Kurumsal risk iştahını değerlendirmek ve ölçmek,

 • Risk kriterlerini belirlemek ve tasarlamak,

 • Risk toleranslarını anlamak, belirlemek ve tasarlamak,

 • Kurumsal Risk Değerlendirme

 • Risk yönetim çerçevesini geliştirme ve kurumsal yönetişim yapısına entegre etmek,

 • Risk yönetim süreçlerini tanımlamak ve uygulamak,

 • Kurumsal risk yönetim sistemini kurumsal yönetişim yapısına entegre olarak kurmak,

 • Nitel ve nicel tekniklerle riskleri değerlendirmek,

 • Risk verilerini tasarlamak ve toplama yapısını kurmak,

 • Kurumsal risk farkındalığını ve kurum kültürünü geliştirmek,

 • Risk yönetimi organizasyon, kurul, ekip yapısını, rol ve sorumlulukları belirlemek ve kurmak,

 • Risk azaltma stratejilerini geliştirmek ve planlamak,

 • Kritik risk gösterlerini tasarlamak ve ölçmek,

 • Risk yönetim sistemi olgunluk modeli geliştirmek,

 • Bilgi ve bilgi teknoloji risklerinin yönetim sistemini geliştirmek,

 • İş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi, kalite yönetimi sistemlerini kurumsal risk yönetim sistemine entegre etmek,

 • Süreç yönetimi yapısını risk odaklı yapıya dönüştürmek,

 • Stratejik hdeflerle riskleri entegre etmek,

 • Risk yönetim planlarını kurumsal planlara entegre etmek,

 • Yönetişim, Risk ve Uyumluluk için entegre bir çerçeve geliştirmek ve uygulamak,

 • Risk yönetim yazılımı seçimi ve kurulumu,

 • Risk odaklı iç kontrol ve denetim yapısını kurmak ve geliştirmek,

 • Strateji Yönetim Sistemi Kurma,

 • Stratejik Yol Haritası Hazırlama,

 • Stratejik Plan Hazırlama,

 • Stratejik Analizler (SWOT, PESTEL, Porter, Kaynak Analizi, Yetenek Analizi, Değer analizi, Paydaş vb.),

 • EFQM Modeline göre Özdeğerlendirme,

 • Kritik performans gösterlerini tasarlama ve ölçme,

 • Strateji-kaynak ilişkisini kurma,

 • Bilgi ve BT sistemini değerlendirme ve geliştirme (COBIT)

 • Kalite yönetim sistemi kurma, geliştirme ve belgelendirmeye hazırlık,

 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurma, geliştirme ve belgelendirmeye hazırlık,

 • Yönetim sistemlerini entegre etmek,

 • Yönetim sistemi faaliyetlerini destekleyecek verilerin toplanması ve analizi,

 • Veri Madenciliği ve veri analizleri

 • Kurumsal özdeğerlendirme, ölçme ve değerlendirme,

 • Karar Destek Sistemleri kurma,

 • Tahmin ve öngörü geliştirme ve modelleme

 

Kurumsal Yönetim Eğitimleri

 • Kurumsal risk yönetimi (ERM), ISO31000 Uyumlu,

 • Kurumsal risk değerlendirme, ISO31010 uyumlu,

 • Sigotacılıkta kurumsal risk yönetimi, ISO31000 ve Solvency II uyumlu

 • Operasyonel risk yönetimi, Basel II uyumlu,

 • Bilgi ve bilgi teknolojilerinde risk yönetimi, COBIT, ITIL ve ITRisk uyumlu,

 • Projelerde risk yönetimi,

 • Gıda sektöründe risk değerlendirme,

 • Şirketlerde stokastik risk analizi,

 • Gıda sektöründe stokastik risk analizi,

 • Talep tahmini ve planlama sertifikasyon programı,

 • Strateji yönetimi,

 • Kurumsal performans yönetimi,

 • Stratejik hedefler dopğrultusunda kurumsal karne (Balanced Scorecard) tasarımı ve performans ölçümü,

 • Risk odaklı iş süreçleri yönetimi,

 • Tedarik zinciri yönetimi ve SCOR Modeli,

 • İleri kalite yönetimi,

 • Yazılımda kalite yönetimi (CMMI, AQAP 150, ISO 15504 vb.)

 • İş ve süreç olgunluk modelleri,

 • Çevre risklerini değerlendirme ve kurumsal risk değerlendirmeye entegrasyonu,

 • İş sağlığı ve güvenliği risklerini değerlendirme ve kurumsal risk değerlendirmeye entegrasyonu

 SmartAge hizmetlerini farklı kılan temel yetkinlikler

 • Düşünceyi işe katarak akıllı çözümler yaratmak,

 • Bütünsel yaklaşımla konuları çok yönlü ele alarak; köklü, uygulanabilir ve yüksek verimlilikte iş çözümleri geliştirmek,

 • Dünya ölçeğinde kabul görmüş yaklaşım, model ve teknikleri en son gelişmeleri yakından takip ederek sektöre ve kuruma özel bir yorum ve özümsemeyle tasarlamak ve sunmak,

 • Hazır çözümleri özümsemenin ötesine geçerek katma değeri yüksek yenilikçi iş çözümleri geliştirmek,

 • Teknolojiyi iş çözümlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görmek,

 • Uygulama ve kuramı birleştiren uzman ekip, ulusal ve küresel işbirlikleri.

 

Duyurular


"2019 Yılı Genel Katılıma Açık Eğitim Programımız" yayınlanmıştır. Eğitim Hizmetleri sayfasından ve smartage@smartage.com.tr'den ayrıntılı bilgi alabilirsiniz."20-21 Aralık 2018" tarihlerinde, "Bilgi Güvenliği Risklerinin Yönetimi- ISO 27005 VE ıso 31000 Uyumlu" eğitimi Ankara'da gerçekleştirilecektir. Eğitim Hizmetleri sayfasından ve smartage@smartage.com.tr'den ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

"10-11 Ocak 2019" tarihlerinde, "Kurumsal Risk Yönetimi- ISO 31000 ve COSO ERM Uyumlu" eğitimi Ankara'da gerçekleştirilecektir. Eğitim Hizmetleri sayfasından ve smartage@smartage.com.tr'den ayrıntılı bilgi alabilirsiniz."14-15 Ocak 2019" tarihlerinde, "Kurumsal Risk Yönetimi- ISO 31000 ve COSO ERM Uyumlu" eğitimi İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Eğitim Hizmetleri sayfasından ve smartage@smartage.com.tr'den ayrıntılı bilgi alabilirsiniz."17-18 Ocak 2019" tarihlerinde, "Risk Odaklı Strateji Yönetimi- Balanced Scorecard, COSO ERM ve ISO 31000 Uyumlu" eğitimi Ankara'da gerçekleştirilecektir. Eğitim Hizmetleri sayfasından ve smartage@smartage.com.tr'den ayrıntılı bilgi alabilirsiniz."21-22 Ocak 2019" tarihlerinde, "Risk Odaklı Strateji Yönetimi- Balanced Scorecard, COSO ERM ve ISO 31000 Uyumlu" eğitimi İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Eğitim Hizmetleri sayfasından ve smartage@smartage.com.tr'den ayrıntılı bilgi alabilirsiniz."24-25 Ocak 2019" tarihlerinde, "Risk Odaklı Kalite Yönetimi- ISO 9001:2015 ve ISO 31000 Uyumlu" eğitimi Ankara'da gerçekleştirilecektir. Eğitim Hizmetleri sayfasından ve smartage@smartage.com.tr'den ayrıntılı bilgi alabilirsiniz."28-29 Ocak 2019" tarihlerinde, "Bilgi Güvenliği Risklerinin Yönetimi- ISO 27005 VE ıso 31000 Uyumlu" eğitimi İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Eğitim Hizmetleri sayfasından ve smartage@smartage.com.tr'den ayrıntılı bilgi alabilirsiniz."30-31 Ocak 2019" tarihlerinde, "Strateji Geliştirmede Akıl Oyunları" eğitimi İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Eğitim Hizmetleri sayfasından ve smartage@smartage.com.tr'den ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. 

 
Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |